Regionálne Osvetové Stredisko Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko, Nové Zámky

..:: VÝBEROVÉ KONANIE ::..


Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra, zastúpený doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch, Regionális Művelődési Központ Érsekújvár Kvalifikačné predpoklady: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - 5 rokov praxe v oblasti kultúry alebo 3 roky riadiacej praxe v oblasti kultúry Iné požiadavky: - bezúhonnosť - znalosť príslušnej legislatívy - organizačné a riadiace schopnosti - predloženie projektu rozvoja Regionálneho strediska v Nových Zámkoch, Regionális Művelődési Központ Érsekújvár - znalosť štátneho jazyka - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu Zoznam požadovaných dokladov: - prihláška na zaradenie do výberového konania, - profesijný životopis, - úradne overený doklad o dosiahnutom vzdelaní, - čestné prehlásenie o odbornej praxi, - originál výpisu z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Doplňujúce informácie pre uchádzačov: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh minimálne vo výške 1 100 €. Prihlášku na zaradenie do výberového konania môžu záujemcovia spolu s požadovanými dokladmi a projektom rozvoja predkladať do podateľne Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, prípadne zasielať poštou s termínom doručenia do 18. januára 2019 do 14.00 hod. Uchádzač, ktorý spĺňa vyššie uvedené predpoklady (požiadavky) a predloží požadované doklady bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „výberové konanie - riaditeľ Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch“. Prihlášku zasielajte v uvedenom termíne na adresu: Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja oddelenie riadenia ľudských zdrojov a PaM Rázusova 2A 949 01 Nitra 0 doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Admin
07.01.2019, 10:21

©2008 Miroslav Šimunek