Prístup k informáciám


Ak žiadate informácie:


Na základe zákona č. 211/2000 Z. zo slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.


Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 

 •  komu je určená,
 •  kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo)
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

 

Žiadosť možno podať:

 

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch (ďalej len ROS NZ), SNP 32, 940 62 Nové Zámky
 • písomne osobným doručením: sekretariát ROS NZ
 • telefonicky: 035/6420 265
 • elektronickou poštou na adresu: rosnz@rosnz.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase: od 8.00 do 16.00 hod.


Lehoty na vybavenie žiadosti


Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.


Opravné prostriedky


Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

 

Sadzobník


spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 23.5.2019:


Rozmnožovanie

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,02 €

     Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD - nosič a obal 1,- €

     Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

 • Informácia poskytnutá prostredníctvom tlačiarne
  • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05,- €
  • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10,- €

         (väčšie formáty budú účtované ako násobok formátu A4)

 

Odosielanie informácií poštou

 • podľa cenníka Slovenskej pošty š.p.

 

Ak je žiadosť podávaná prvý krát a čiastka za poskytnutie informácii nepresiahne výšku 2,50 € bude Regionálnym osvetovým strediskom v Nových Zámkoch poskytnutá zadarmo. Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne ROS NZ, alebo bezhotovostným prevodom na účet ROS NZ.

 

 

Dátum vytvorenia: 23.5.2019
Dátum zverejnenia: 23.5.2019