Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
Sídlo: SNP 32, 940 62  Nové Zámky
IČO: 36102717
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimíra Malperová, riaditeľka

 

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch je verejným obstarávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

 

Tu si môžete zobraziť Zákon o kultúrno-osvetovej činnostihttps://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-189 

alebo  https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/84463/1/2  

alebo https://www.epi.sk/zz/2015-189