Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
Sídlo: SNP 32, 940 62  Nové Zámky
IČO: 36102717
Štatutárny zástupca: Mgr. Jarmila Veselková, riaditeľka

 

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch je verejným obstarávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.