Vesmír očami detí 2021

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE
V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,
CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU
A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI
 
vyhlasujú
XXXVI. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže
  
VESMÍR OČAMI DETÍ
 
 Súťaž prebehne v dvoch etapách:
 
1. etapa - okresné kolá (spádová oblasť)
2. etapa - celoslovenské kolo
 
Podmienky súťaže:
 
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ
3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ
 
Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2.
 
Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho (viď príloha). Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie.
Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko sa stočením výkresy znehodnocujú.
V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.
 
Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác a organizátor okresného kola ich doručí so zoznamom zúčastnených škôl do konca apríla 2021 do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského sa bude konať v prvej polovici mája 2021.
Práce, ktoré neboli hodnotené v okresnom kole, nebudú zaradené do celoslovenského kola.
Zoznam organizátorov okresných kôl súťaže: http://www.suh.sk/organizujeme/sutaze/vesmir-ocami-deti/organizatori-okresnych-kol-vod
 
Výstava víťazných a vybraných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.
 
Súťažné práce v 1. etape posielajte  do: 31. marca 2021
 
na adresu:
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
Komárňanská 137
94701 Hurbanovo 


 

Termín uzávierky
Kategorie
Súťaže
Výtvarné umenie
Zdielané podujatia