Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí